GAIA:agenda Naturlig byggeri Grønn livsstil Aktivhus Nettverk Kontakt
økolandsby
 


ØKOLANDSBYER

Økolandsby representerer kanskje den mest interessante og komplette modellen
for en bærekraftig utvikling. Også her er utgangspunktet ofte en gård, eller et område
med dyrkningsmuligheter. En økolandsby søker å bli en levende og pulserende enhet
med en allsidighet blandt folk, virksomheter og interesser. Her bør være rom for forskjellige grader av fellesskap, forskjellige boformer, familiesituasjoner, forskjellige typer virksomheter
og arbeid. Som en overordnet ide` ligger det økologiske, ikke som en tvangstrøye, men som en stimulerende ramme. Sted, folk, interesser, kunnskap og økonomi vil i stor grad bestemme hva den enkelte økolandsby skal bli. Den ene vil være forskjellig fra den andre og også forandre seg over tid.
Det diskuteres hva som skal til for å kunne kalle noe for en økolandsby; størrelse, andel og type av arbeidsplasser, selvforsyning osv. Det viktigste er likevel kanskje dette - å fange opp ideen om økolandsby, for så å skape det som er "riktig" i hvert enkelt tilfelle. Økolandsby som ide`er fanget opp i mange land og det er opprettet et forum; "Global Ecovillage Network - GEN" - som arbeider for å fremme ideen over hele verden. I Danmark og Sverige er det allerede etablert en rekke økolandsbyer og nasjonale nettverk for utveksling av erfaringer og samarbeid. I Norge har det vært en rekke initiativ for å etablere økolandsbyer, men foreløpig har det vist seg vanskelig. Den tidligere nevnte Camphill-modellen vil så langt representere økolandsbyideèn i Norge, selv om denne har som sitt hovedformål å gi et omsorgstilbud til psykisk utviklingshemmede. Det finnes dessuten flere nye initiativ for å etablere økolandsbyer
i Norge.

Det som særpreger Norge er mangelen på små, fungerende tettsteder. Vi mangler tradisjonelt en landsbykultur med alt som det innebærer av sosiale møteplasser, handelsvirksomhet, håndtverk, og kulturelt liv. Vi mangler et mellomledd mellom det urbane og det rurale.
Det er behov for noe av det pulserende bylivet i en liten målestokk på landsbygda, på samme måte som bylivet har behov for grønne kvaliteter og økologisk puls. I Norge er det behov for å utarbeide modeller med økologiske landsbysenter som har noe av de kvalitetene som en finner i de Europeiske landsbyene. Rundt et slikt senter (hvor en sannsynligvis vil ta utgangspunkt i et eksisterende senter)

Tilbake


 
©2011 Naturlig Byggeri. All rights reserved